BAŞVURU EVRAKINDA EKSİKLİK BULUNUP DA

2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERE VE


YEMİNE İLİŞKİN EK DUYURU

  

1.6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Ağrı, Artvin, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Muş, Iğdır, Kars, Tunceli, Hakkari, Van illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında gerek bizzat bölge kurulumuza, gerek yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile ve gerek e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2.Bölge Kurulumuzun 25/12/2017 Tarihli ve 2017/22 sayılı toplantısında alınan 3 nolu karar gereğince ve bilirkişilik yönetmeliğinin 42/2 maddesi uyarınca başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu olan belgelerde eksiklikleri olanlar için 26/12/2017 tarihinde gerekli ilan yapılmış olup, eksikliklerin tamamlanması için verilen 15 günlük süre 10/01/2018 tarihinde dolmuştur.

3.Kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. Daire Başkanlığınca belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları noktalarında ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiştir.

4.6754 sayılı kanunun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. Md ile eklenen terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı sebebiyle kurulumuzca adli sicil kayıtları dışında herhangi bir araştırma yapılamamakla birlikte bu araştırmanın sonraki süreçte de yapılması mümkün görülerek bu konudaki detaylı araştırmanın listelerin ilanından sonra yapılması kararlaştırılmıştır.

5.Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek gerek 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin aranan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir. Bu listede başvuruları kabul edilen kişilerin kabul edilen uzmanlık alanları yer almamaktadır. Kabul edilen uzmanlık alanları bilirkişiliğe kabul edilen kişilerin yeminleri yaptırıldıktan sonra 22/01/2018 tarihinde ilan edilecek nihai listede gösterilecektir.

6.Bu liste içerisinde yer almakla birlikte başvurularının içerisinde birden çok uzmanlık ve/veya alt uzmanlık alanını seçenlerin 22/01/2018 tarihinde yapılacak nihai ilanda yer alan uzmanlık alanlarına bakılarak bu ilanda görülmeyen uzmanlık alanlarının bir kısmı yönünden aranan kriterleri taşımadıkları ve dolayısıyla bu alanlar bakımından başvurularının reddedildiği kabul edilmiştir. Seçtikleri bir kısım uzmanlık alanları kabul edilmeyen ilgililer, 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ mahiyetinde listelerin internetten ilan edileceği 22/01/2018 tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Erzurum Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da kurulumuza gönderilmek üzere ilgiliye en yakın adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

YEMİN TARİHİ VE YERLERİ

7.Yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler, 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.

8.Yukarıda değinildiği gibi takvim sıkışıklığı sebebiyle Uyapa yapılan kayıtlarda kişilerin yerleşim yerleri il ve ilçe bazında yanlışlıklar ve çoğunlukla ilçe kaydı girilmeden yapıldığı için Uyaptan alınan verilere göre komisyonlara yemin edeceklerin listeleri ile birlikte başvuruları kabul edilen kişilerin tümünün listesi gönderilecek olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise (Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin yetki çevresinde olmak kaydıyla) oraya müracaat ederek yeminlerini yapabileceklerdir. Komisyonlar yemin yerlerine ilişkin internet sayfalarından duyuru yapacaklardır.

9.Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilan edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

10.Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek yeni bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

11.Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan  Aşkale, Aziziye(Ilıca), Çat,  Hınıs,  Horasan,  İspir,  Karaçoban,  Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilerin yemin yeri 18/01/2018 günü saat 14:00 de Selçuklu Mah. Hilal Sok. No:1 Aziziye/ERZURUM adresinde bulunan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin konferans salonudur. Burada yapılacak yemin töreni Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu başkanı ve  teşrif edecek kurul üyelerinin katılımıyla yapılacaktır.

12.Ağrı, Artvin, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Gümüşhane, Muş, Iğdır, Kars, Tunceli, Hakkari, Van İllerinden başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin yeminleri başvuruda bulundukları adli yargı adalet komisyonları başkanlıklarınca
15-16-17-18/OCAK/2018 tarihlerinde yaptırılacaktır.EK1- 12/01/2018 TARİHLİ KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ


SİTEMİZİ
 
2017 | Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu
Selçuklu Mah. Hilal Sok. No:1 Aziziye/ERZURUM