İLÂN

2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA İTİRAZLARI KABUL EDİLENLERE
VE
YEMİNE İLİŞKİN DUYURU1.6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Ağrı, Artvin, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Muş, Iğdır, Kars, Tunceli, Hakkari, Van illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında gerek bizzat bölge kurulumuza, gerek yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile ve gerek e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.
2.Bilirkişilik Bölge Kurulu'muzun 25/12/2017 tarihli ve 2017/52 karar sayılı kararı ile; başvurular hakkında kabul veya ret kararı verilmiştir.
3.26/12/2017 tarihinde başvuruları kabul edilenler ve reddedilenler ilan edilmiştir.
4.26/12/2017 - 26/01/2018 tarihleri arasında bilirkişilik başvurusunun reddine karar verilen kişilerin itirazları alınmıştır.
5.İtirazlar 6754 S.K.'un 10. maddesinde belirtilen bilirkişilik şartları, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 09/03/2018 tarihinde yayımlanan 2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru'nun ekinde yer alan bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin EK-1 nolu ilanda yer alan temel ve alt uzmanlık alanları için, bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklere ilişkin EK-2 nolu ilanda belirlenen ve aranan şartlar noktasında ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
5.Değerlendirme sonucunda ekli listede isimleri yazılı kişilerin itirazlarının kısmen veya tamamen kabulüne karar verilmiştir.
6.İtirazları kabul edilen kişilerden bazılarının talep ettikleri bazı uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik talepleri reddedilmiş olup, ret gerekçeleri ekli listede açıkça gösterilmiştir.
7.İtirazları kabul edilen kişiler; reddedilen uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik olarak 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 15. maddesi ile 2577 sayılı İYUK.’un 7. ve 32. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı 12/03/2018 tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Erzurum İdare Mahkemesine dava açabilirler.

YEMİN TARİHİ VE YERLERİ
7.İtirazları uygun görülerek kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler, 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 44. maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.
8.Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilan edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.
9.Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek yeni bir günde yeminleri yaptırılacaktır.
10.Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan  Aşkale, Aziziye(Ilıca), Çat,  Hınıs,  Horasan,  İspir,  Karaçoban,  Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilerin yemin yeri 21/03/2018 günü saat 10:00 de Selçuklu Mah. Hilal Sok. No:1 Aziziye/ERZURUM adresinde bulunan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin konferans salonudur. Burada yapılacak yemin töreni Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu başkanı ve  teşrif edecek kurul üyelerinin katılımıyla yapılacaktır.
12.Ağrı, Artvin, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Gümüşhane, Muş, Iğdır, Kars, Tunceli, Hakkari, Van İllerinden başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin yeminleri başvuruda bulundukları adli yargı adalet komisyonları başkanlıklarınca 
19-22/MART/2018 tarihlerinde yaptırılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

12/03/2018 TARİHLİ UZMANLIK ALANLARINA İTİRAZLARA İLİŞKİN LİSTE

SİTEMİZİ
 
2017 | Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu
Selçuklu Mah. Hilal Sok. No:1 Aziziye/ERZURUM