Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçları

  2020 Yılı Konkordato Başvurula2020 Yılı Konkordato Başvuruları Değerlendirilmesi ve Sonuçlarına Dair Duyuru


  2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçileceği hüküm altına alınmıştır.

   Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 17/09/2020 tarihinde internet sitesinde yayımladığı Konkordato Komiserliği Başvuru Usul Ve Esaslarına İlişkin Duyuru ile belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 28 Eylül - 20 Ekim 2020 tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden konkordato komiserliği yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

   Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğindeki düzenlemeler dikkate alınarak konkordato komiserinde bulunması gereken şartlar belirtilip, başvuru usulü ve başvuruya eklenecek belgeler de ilan edilmiştir. Ayrıca başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru kılavuzu ile imzalanıp başvuruya eklenmesi gereken beyanname de duyuru ekinde ilan edilmiştir.

   Ekli listelerde isimleri yer alan 1035 kişi başvuru takviminde konkordato komiseri olmak için başvuruda bulunmuşlardır.

  GEREKÇE:

  Kurulumuza yapılan başvurular öncelikle başvuru kılavuzunda gösterilen biçimde usulüne uygun bir başvuru bulunup bulunmadığına bakılarak değerlendirmeye alınmıştır.

  Usulüne uygun başvuru için öncelikle doldurulan başvuru formunun elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması ilk şart olarak incelenmiştir. Usulüne uygun bir başvuru formu doldurulduktan sonra duyuruda ilan edilen belgelerin ibraz edilip edilmediğine bakılmıştır. Bu kapsamda;

  a-Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği,

  b-Duyurunun “Başvuru şartları” bölümünün (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair duyuru Ek-2 de yer alan beyanname,

  c-En az beş yıllık mesleki tecrübesini gösterir belge (görev belgesi, mesleki faaliyet belgesi, uzmanlık belgesi vb.),

  d-Konkordato komiserliği temel eğitimi katılım belgesinin sisteme okunaklı bir şekilde kayıt edilip edilmediğine bakılmıştır.

  Duyuruda istenilen belgeleri tam olan başvurucuların;

  a-26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

  b-Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak,

  c-Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,

  d-Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak,

  e-Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak  (Uyap üzerinden adli sicil kayıtları ve derdest soruşturma ve kovuşturma dosyalarından)

  şartları bakımından ayrı ayrı araştırmaları yapılıp başvuruları değerlendirilmiştir.

  Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından dolayı hakkında kovuşturma yapılanların başvurularının reddi gerektiği değerlendirilmiştir.

  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 11/12/2020 tarih ve E-51376050-650.02.63.2020-474/31537 sayılı yazısı ile ekindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 08/12/2020 tarih ve E-64913683-045.02- 2776038  sayılı yazısı ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 15/12/2020 tarih, E-51376050-650.02.63.2020-478/31744 sayılı yazısı ile ekindeki Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 14/12/2020 tarih ve E-74073113-010.99-48678 sayılı yazısına göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanların ikinci görev yasağı nedeniyle konkordato komiserliği yapamayacakları bildirilmiş olmakla başvurucular arasında bulunanlardan 657 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların hem bu gerekçeyle hem de tabloda gösterilen diğer eksiklikleri nedeniyle başvurularının reddi gerektiği değerlendirilmiştir.

  30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmamıştır.

  Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerden konkordato komiser listelerinde yer almak isteyenlerden öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunan ve ayrıca başvuru tarihleri arasında Sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlayanların başvuruları Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı aracılığı ile 09/11/2020 Tarih E-51376050-650.02.146.2020/414/27406 sayılı yazı ekinde bölge kurullarımıza gönderilmiş olmakla bağımsız denetçilerin aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına dair nihai değerlendirme yapıldıktan sonra konkordato komiseri listesine kabulleri yapılmıştır.

  Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından bildirilen listede adı olmakla birlikte sistem üzerinden Bölge Kurulunuza başvuru yapmayan, kişiler ile ilgili değerlendirme yapılmamış ve bu kişiler listelere alınmamıştır.

  Bütün bu açıklamalar kapsamında bölge kurulumuza yaptıkları başvuruları usul ve esas bakımından uygun görülerek KABUL edilen ekteki tabloda yer alan kişilerin Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca üç yıllığına listeye kayıt edilmeleri, başvuruları usul ve esas bakımından uygun görülmeyenlerin ise başvurularının REDDİ, Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından ismi bildirilen ancak ilan süresi içerisinde usulüne uygun başvurusu bulunmayan kişilerle ilgili değerlendirme yapılmayarak liste dışı bırakılmaları değerlendirilmiştir.

   

  Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda,

  1-Ekli tabloda isimleri bulunan ilgililerin başvurularının, usul ve esas bakımından aranılan şartları taşıdığı kabul edilmekle Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca KABULÜ ile aynı madde uyarınca bu kişilerin üç yıllığına Konkordato Komiserliği listesine kayıt edilmeleri,

  2-İlan süresi içerisinde usulüne uygun başvurusu olmasına rağmen ekli tabloda isimleri bulunmayan kişilerin UYAP ortamında yapılan sorguda görebilecekleri neden/nedenlerle usul ve esas bakımından aranılan şartları taşımadığı kabul edilmekle Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca REDDİ,

  3-Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından bildirilen listede adı olmakla birlikte Sistem üzerinden Bölge Kurulumuza başvuru yapmayanlar ile ilgili DEĞERLENDİRME YAPILMAMASI;

  4-İş bu duyuruya yönelik ilanımızın TEBLİĞ mahiyetinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı,

  5-6754 sayılı Kanunun 15/1 maddesi uyarınca ekli listenin tebliğ yerine geçen yayımlandığı bu tarihten itibaren (25/12/2020 tarihinden itibaren) 60 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesine dava açılabilecekleri,

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 25/12/2020

   

  Sorgulamak İçin Tıklayınız.

  Adres

  Selçuklu Mah. Hilal Sok. No: 1 AZİZİYE / ERZURUM

  Telefon

  0442 327 27 77

  0442 327 27 79

  E-Posta

  erzurumbbkisaretadalet.gov.tr