Bölge Kurulumuz Listesinde Kayıtlı Bilirkişilerin E-Tebligat Adreslerinin Aktivasyonuna İlişkin Duyuru

  ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU LİSTESİNDE KAYITLI BİLİRKİŞİLERİN

  E-TEBLİGAT ADRESLERİNİN AKTİVASYONUNA İLİŞKİN

  DUYURU

   

  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın internet sitesinde 25.01.2020 tarihinde yayımlanan "Bilirkişilerin E-Tebligat Adreslerinin Aktivasyonuna İlişkin Duyuru" ile;

  "15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 Sayılı "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" doğrultusunda, 06/12/2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin "Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar" başlıklı 5. Maddesi ile; sicile kayıtlı bilirkişiler için yapılacak tebligatların, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

  Daire Başkanlığımızca sicile kayıtlı bilirkişilere ait bilgiler PTT A.Ş.' ye iletilmiş olup bu bilgiler doğrultusunda PTT A.Ş. Tarafından oluşturulan elektronik tebligat kullanım kılavuzu Başkanlığımıza ulaşmıştır.

  Sicil ve listelere kayıtlı bilirkişilerin UETS üzerinden üretilen e-tebligat adreslerini ekte yer alan kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde "Aktif" hale getirmeleri gerekmektedir." şeklinde daha önce ilan yapılmıştır.

  Anılan duyuru, akabinde yapılan kısa mesaj bilgilendirmeleri ve ilgili mevzuat gereğince Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu listesinde kayıtlı bilirkişilerin büyük bir bölümü tarafından gerekli işlemler gerçekleştirilmiş ise de halen listemizde kayıtlı bilirkişilerin bir bölümünün tüm duyuru ve mesaj bildirimlerine rağmen UETS adreslerini aktif hale getirmedikleri, bu durumun bilirkişilik hizmetlerinin yerine getirilmesinde bir takım aksamalara sebebiyet verdiği müşahede edilmiştir.

  6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun "Bilirkişilik bölge kurullarının görevleri" başlıklı 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası (a) bendinde "Bilirkişilik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak" Bölge Kurulumuzun görevleri arasında sayılmıştır.

  Anılan mevzuat, sicile kayıtlı bilirkişiler için yapılacak tebligatların UETS üzerinden yapılmasını zorunlu kılan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri ile yukarıda açıklanan diğer gerekçeler göz önünde bulundurularak;

  Bölge Kurulumuz Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu listesinde kayıtlı bulunduğu halde ilgili hükümler uyarınca UETS adreslerini aktif hale getirmeyen bilirkişilerin, UETS adresleri kendileri tarafından aktif hale getirilip Bölge Kurulumuza bildirilinceye kadar UYAP üzerindeki durumlarının "Pasif Hale Getirilmesine, bu konuda internet sitemizde duyururulmasına

  Bu kapsamda ekli listede kayıtlı bilirkişilerin, 30.01.2021 tarihine kadar UETS adreslerini AKTİF etmeleri, listede ismi bulunmayan bilirkişilerin de adreslerinin aktif olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

  Bildirilen tarihe kadar UETS adreslerini aktif etmeyen bilirkişilerin UYAP sistemi üzerindeki durumlarının PASİF hale getirileceği hususu, tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22/01/2021

   

  EK  : 1) UETS Adresi Aktif Olmayan Bilirkişi Listesi (Tıklayınız)

          2) Kullanım Klavuzu

  Adres

  Selçuklu Mah. Hilal Sok. No: 1 AZİZİYE / ERZURUM

  Telefon

  0442 327 27 77

  0442 327 27 79

  E-Posta

  erzurumbbkisaretadalet.gov.tr